Op deze site zijn de resultaten weergegeven van een historisch onderzoek in de archieven van het Streekarchief Land van Heusden en Altena (Salha) naar de vestingstad Woudrichem. Dit onderzoek is begonnen in 2010 en nog niet voltooid. Het is evenwel tijd om een aantal resultaten voor geïnteresseerden openbaar te maken. Doel van het onderzoek is onder andere het maken van een reconstructie van de ligging van de percelen en het wisselen van de eigenaren daarvan in de periode 1580 tot 1830. Dit betreft dus vooral de civiele aspecten van de stad. De militaire kant van de vestingwerken is onder meer beschreven in 'De Historische Reeks" nr 11 door H C Arbouw, (2001). Het zoeken in de archieven is uitgevoerd door Johanna en Ferd van Roode, die sinds 2001 in het centrum van de vesting wonen. De bewerking van deze gegevens is uitgevoerd door Ferd.

De presentatie bestaat uit tabellen met de namen van eigenaren en plattegronden van de percelen binnen die vesting De ca 250 jaar loopt vanaf de beginperiode van de tachtigjarige oorlog tot het instellen van het kadaster. Gegevens van na 1832 zijn via het kadaster te verkrijgen. De hier gepresenteerde overzichten zijn gebaseerd op de transacties zoals die in de notariële registers en schepenboeken zijn genoteerd. Het betreft ongeveer 1300 registraties. Voor de plattegronden is de kadastrale kaart van 1832 uitgangspunt. Voordien werd bij een transactie alleen vermeld aan welke belendingen het perceel grensde, maar afmetingen werden niet gegeven. Splitsing en of samenvoeging van percelen geeft dan onzekerheid over de juiste ligging. In de presentatie wordt getracht dit zo goed mogelijk in te schatten. Op enkele locaties kan dit tot afwijkingen van de werkelijkheid hebben geleid. Het blijft een "best guess", waar toekomstig onderzoek mogelijk beter inzicht in verschaft. De wijze van presenteren in de tabellen is in de "Toelichting" omschreven. Bij de plattegronden zijn korte notities over de lokatie toegevoegd.

Het stadsplan van Woudrichem tussen 1560 en 1830
nadere detaillering d.d. 19-10-2016

 

In de bovengenoemde notitie 'Het stadsplan van Woudrichem tussen 1560 en 1830' is een vergelijking gepresenteerd van de beschikbare plattegronden en wordt een uitgebreide beschrijving van de relevante conclusies uit de gearchiveerde documenten gegeven.

Bij de tabellen zijn ter oriëntatie twee kaartjes met plattegronden gegeven. Enerzijds is dat de ondergrond van het gebied volgens de kaart van Van Deventer, met daarover in groene lijnen de kavels uit het kadaster van 1832. Anderzijds is ter orientatie op de kavels van 1832 (omtrek groen, bebouwing rood) de huisnummering van 2012 aangegeven. Deze hedendaagse perceelindeling wijkt meestal sterk af van de kaart uit 1832.

De wallenstructuur is de hedendaagse, behoudens voor de Loevesteinse Poort. Die poort werd omstreeks 1600 in het NO-bolwerk gebouwd en is pas na 1700 verplaatst naar het midden van de oostelijke wal, tussen de bolwerken, aan het eind van de Vissersdijk..
Op het kaartje hiernaast is tevens de looproute geschetst van de verpondinggaarder, waar in de "Toelichting" aan wordt gerefereerd.

Actum, Woudrichem, 15 mei 2013, aangepast 20-10-2016, Ferd van Roode.

terug naar
Vestingstad
Introductie